Samhällets digitalisering går framåt – och Sverige är i framkant. Bolag som digitaliserar sina arbetssätt och interna processer upplever många fördelar. Därför har vi under de senaste åren investerat i utvecklingen av bolag som hjälper företag att gå från analogt till digitalt.

Vi säger ofta att J&N är en byrå som drivs av och för entreprenörer. Hur ska man kunna ge bra råd till en entreprenör om man inte vet hur det är att driva bolag? Därför är vi vid sidan av vår affärsjuridiska verksamhet engagerade i ett antal företag som gör livet enklare för entreprenörer.

Idén till Precisely väcks

Att skriva avtal är alldeles för tidskrävande – även för en jurist. Samtidigt har många avtal ett ganska standardiserat utseende och ändrar sig väldigt lite från avtal till avtal. Ändå copy-pastear man en del och läser igenom avtalet varje gång för att vara säker på att ingenting oönskat har ändrats.

När avtalet väl är färdigskrivet så är det dags för utskrift, postgång och signering med (blå) bläckpenna. Därefter skannas det ofta in manuellt.

Det är även svårt att få en överblick över avtalen i ett företag utan hjälp av digitala medel. Avtalen i ett företag är nämligen ofta utspridda. Några finns i en fysisk pärm, andra är i molnet. Konsekvensen är att många avtal försvinner, vilket kan få tråkiga konsekvenser.

Vi behöver knappast påpeka att traditionella avtalshanteringsmetoder är för ineffektiva – och vi menar på att metoderna minskar värdet på många bolag.

Ovan är en bakgrund till varför Nils-Erik och Johan grundade Precisely. Precisely hjälper företag att effektivisera och få kontroll över sina avtal. Mer konkret så får företag en digital kontaktpunkt för alla avtalsrelaterade ärenden – från automatiserat skapande och elektronisk signering av avtal, till ett digitalt arkiv och smarta påminnelser. Allting på ett och samma ställe – i molnet.

Preciselys framgång och utveckling har gått fort – och J&Ns medgrundare Nils-Erik arbetar numera heltid som VD på Precisely.

Många företag har digitaliserat delar av verksamheten – men kontrakten halkar efter av gammal vana. Avtalshantering uppfattas ofta som en bromskloss. Kanske för att traditionella metoder är så ineffektiva? Med Precisely är det möjligt för våra kunder att ägna mindre tid på tråkig administration och mer tid på det som gör att de lyckas – att skapa värde för sina kunder.”, säger Nils-Erik

Varför ska det vara så svårt att hålla koll på sina bolagsärenden?

Det är inte bara avtal som är krångliga hantera. Ett ständigt gissel för många företagare är att hålla ordning på sina bolagsärenden. Det är exempelvis svårt att veta hur och när stämmoprotokoll och beslut om nyemissioner ska registreras hos Bolagsverket.

En stor del av alla de bolagsdokument som ska skickas till Bolagsverket innehåller dessutom formfel – som att nödvändiga bilagor eller signaturer saknas – vilket leder till krav på komplettering. Det finns helt enkelt för många regler att hålla reda på för att saker och ting ska bli rätt från början, vare sig processen sköts av bolaget självt eller ett anlitat ombud. I och med detta ökar också handläggningstiderna. Men ska det verkligen vara så svårt att få det rätt från början?

Det tyckte i alla fall inte Niklas Rudemo, Nils-Erik Jansson och Johan Norin – hjärnorna bakom Qoorp. Qoorp är en intelligent tjänst för hantering av bolagsärenden såsom aktiebok, styrelsemöten och nyemissioner.

Med vårt verktyg kan vi ta fram all dokumentation som behövs för ett optionsprogram på fem minuter”, säger Niklas Rudemo, Qoorps VD.

Qoorp ser till att rätt dokument upprättas och skickas in till Bolagsverket och att rätt personer undertecknar dem. På så sätt nära elimineras risken att göra formella fel, samtidigt som tiden för upprättande reduceras till några minuter.

Dessutom sammanställer Qoorp en stor mängd data genom att samla in offentliga handlingar från Bolagsverket. På sikt är Qoorps plan att kunna erbjuda datan i statistisk form till sina kunder, för att exempelvis underlätta värderingar av företag.

Naked in/Naked out – en tillväxtproblematik

Så varför är det inte vanligare för juristbyråer att återinvestera i sin egen eller nya verksamheter? Problemet ligger i att juristbyråer ofta ägs enligt en s.k. ”naked in/naked out”-modell, som effektivt stryper incitamenten för ägarna att återinvestera i verksamheten. I korthet kan konceptet förklaras med att ägarna kommer in nakna, d.v.s. utan att tillföra tillgångar av större mått i verksamheten, och går ut ur verksamheten lika nakna utan att göra en vinst på försäljningen av sina aktier. Aktierna lämnas helt enkelt tillbaka till bolaget.

All personlig vinning ligger därför i utdelningen som kan plockas ut under delägarskapet. Som en konsekvens blir ägarandelen en förtäckt lönemodell snarare än en investering. Annat än sådant som ger återbetalning omgående blir därför ofta ointressant. Samtidigt blir långsiktiga investeringar mindre attraktiva.

En delägare i en sådan organisation blir alltså till naturen mer angelägen om kortsiktig utdelning. Att återinvestera årets vinst i företaget när man själv snart ska gå i pension ter sig för en sådan delägare – högst logiskt – inte lönsamt då detta endast gynnar framtida delägare.

”Ett kortsiktigt ägarskap ger kortsiktiga investeringar. Det är en väsentlig orsak till den låga utvecklingsgraden i juristbranschen. En long runner investerar. Och vi är här för att springa långt.”, säger Johan.