Under våren har Jansson & Norin haft en uppsats-trainee på kontoret. Kajsa berättar om praktiken och uppsatsen som handlar om Crowdequity.

Att göra uppsatspraktik hos J&N har inneburit en varierande tillvaro. Från att fördjupa mig i ett aktuellt juridiskt ämne har jag varit involverad i det dagliga arbetet, kämpat med och mot kollegorna på Viscus på torsdagsluncherna och självklart, spelat en hel del pingis.

Vem är Kajsa egentligen?

Det är alltså jag som är Kajsa. Min sista termin på juristprogrammet har inte spenderats i skolan utan hos Jansson & Norin. Parallellt skriver jag min examensuppsats som handlar om crowdfunding – ett mycket aktuellt ämne i startup-världen. Under mina månader här har jag lärt känna Jansson & Norin-teamet och fått en bra inblick i det dagliga arbetet. Jag kan inte säga annat än att det är en spännande arbetsplats bestående av ett härligt, drivet gäng som jag har fått chansen att arbeta med. Kollegorna ger mycket inspiration, såväl till att utvecklas som jurist som till uppsatsen. När jag inte skriver på min uppsats har jag fått uppgifter av varierande slag, allt från rättsutredningar till att skriva aktieägaravtal, allmänna villkor och stämningsansökningar.

Om Crowdfunding

En stor del av terminen har ägnats åt att läsa allt jag kommit över om crowdfunding. För den oinvigde är det en relativt ny finansieringsform. Den möjliggör för personer och företag att samla ihop pengar från en stor krets människor, som var och en ger mindre bidrag. Insamlingen sker via en plattform på internet och kan exempelvis gå till ett projekt eller ett företag. Crowdfunding återfinns i en mängd olika former. Som huvudgrupper kan nämnas donations- och belöningsbaserad, aktiebaserad och lånebaserad crowdfunding. Dessa kan kombineras med varandra i olika modeller och fler former lär växa fram. Crowdfunding har fått genomslag internationellt och uppskattas till en miljardindustri.

Mitt fokus – Crowdequity

Uppsatsens fokus ligger på den aktiebaserade varianten, crowdequity eller equity crowdfunding som det också heter. Kärt barn har många namn. Crowdequity används vanligen av entreprenörer i nystartade eller mindre bolag i behov av externt kapital. Mot investeringen erbjuds aktier i bolaget. Denna typ av bolag kan uppleva svårigheter med att få in kapital. Därav blir alternativa finansieringsformer, som crowdequity, betydelsefulla. Mindre bolag representerar idag cirka 99,4 procent av bolagen i svenskt näringsliv. Det innebär att om dessa bolags tillgång till kapital kunde öka, så bör det medföra positiva effekter för skapandet av arbetstillfällen och för samhällsekonomin i stort.

Emellertid har de juridiska förutsättningarna för fenomenet hittills inte utretts i någon större utsträckning, då specifik reglering inte finns i Sverige – därav min uppsats. Andra länder som USA har infört specifik lagstiftning, men Sverige har ännu inte tagit några sådana initiativ. En av de främsta frågeställningarna i uppsatsen är hur finansieringsformen egentligen förhåller sig till aktiebolagsrätten. Där finns nämligen ett förbud för privata aktiebolag att sprida värdepapper till allmänheten. Från förbudet finns undantag men det är ännu inte alldeles klart huruvida crowdequity faktiskt kan anses falla under något av dessa. Fortsättning följer!

Vad händer härnäst?

Närmast är planen för egen del att skriva klart uppsatsen och ta juristexamen. Därefter ser jag fram emot att bli en del av Jansson & Norin på heltid. Hör gärna av dig om du vill prata crowdfunding, då det efter månaders fördjupning har blivit något av ett favoritämne.