Förutom att det låter coolt med ett eget holdingbolag finns det faktiskt en rad relevanta anledningar som motiverar ägarstrukturen. Nils Henckel förklarar varför.

Ett holdingbolag är ett aktiebolag vars huvudsakliga syfte är att äga andra bolag. Denna metakonstruktion motiveras i huvudsak med att den ger möjlighet till att planera när skatten ska betalas in, möjlighet att plocka ut utdelning till en lägre skattesats samt riskspridning av holdingbolagets olika verksamheter via dotterbolag. Med andra ord kan det vara väl värt att investera ett aktiekapital om 50 000 kronor för att få sitt alldeles egna holdingbolag.

Skatta senare

Äger du aktier som fysisk person kommer du vid en eventuell försäljning av, eller utdelning från, bolaget att skatta för vinsten efterföljande år. I det fall du äger aktier i ett onoterat aktiebolag via ett holdingbolag kan du med stöd av reglerna om näringsbetingade andelar föra upp pengar från dotterbolaget till holdingbolaget, utan att betala inkomstskatt på transaktionen. Ägande genom holdingbolag är alltså ett utmärkt sätt att skjuta upp beskattning i det fall man vill sälja eller ta ut utdelning från sitt verksamhetsbolag. I det fall man har flera helägda dotterbolag kan man använda vinsten i ett av bolagen för att kvitta den mot förlusten i ett annat.

Mer pengar till lägre skattesats

För att bespara er tid (och hålla mig till antalet tillåtna tecken i denna krönika!) ska jag inte gå in i detalj på reglerna kring fåmansföretagsbeskattning. Jag bortser bland annat från möjligheten att använda löneunderlag vilket kan vara att föredra om det finns många anställda i verksamhetsbolaget.

I korthet innebär reglerna att den som är aktieägare och arbetar i ett fåmansbolag (det vill säga ett bolag med fyra delägare som äger 50 procent av aktierna eller mer) har möjlighet att ta ut ca 160 000 kronor ur bolaget i utdelning till 20 procents beskattning enligt vad som kallas “förenklingsregeln”. Summor därutöver måste som utgångspunkt beskattas i inkomstslaget tjänst (cirka 30 till 56 procent för aktieägaren). Den summa som man får ta ut i utdelning till 20 procents skatt delas i förhållande till procentuellt ägande i bolaget man ska ta ut pengar ifrån, det vill säga man måste dela summan med sina delägare utifrån sitt procentuella aktieinnehav. En fördel med dessa regler är att de även gäller holdingbolag, vilket medför att den som äger aktier via ett helägt holdingbolag får använda sig av hela holdingbolagets utdelningsutrymme enligt förenklingsregeln.

Anta att Hanna och Kalle äger 50 % var av verksamhetsbolaget Pay Cash and Pray AB. De får då gemensamt ta ut 160 000 kronor enligt förenklingsregeln, det vill säga 80 000 kronor vardera, till en skattesats om 20 procent. Efter skatt får de ut 64 000 kronor var, förutsatt att det finns pengar att dela ut. Om de istället äger Pay Cash and Pray AB via två helägda holdingbolag kan hela verksamhetsbolagets utdelning delas ut till holdingbolagen, varefter Hanna/Kalle som ägare till holdingbolagen kan ta ut 160 000 kronor vardera från sitt respektive holdingbolag till den förmånliga skattesatsen. Efter skatt får de ut 128 000 kronor var, förutsatt att det finns pengar att dela ut. I det fall de inte nyttjar utdelningsutrymmet enligt förenklingsregeln får de spara utrymmet till nästföljande år, med en ränta om ca 3,9 procent. Viktigt att notera är att man måste äga holdingbolaget vid årets ingång för att kunna använda sig av regeln.

Lägg inte alla ägg i samma korg

Ytterligare en anledning till att äga via holdingbolag är att du på ett mycket enklare sätt kan strukturera dina olika verksamheter genom att starta upp olika dotterbolag inom vilka verksamheterna bedrivs. I det fall en verksamhet går omkull drabbas endast det berörda bolaget och det blir enklare att isolera de problem som uppstår till det bolaget inom vilket verksamheten bedrivs. I det fall du vill sälja en del av en verksamheten är det oftast en betydligt enklare manöver att sälja ett dotterbolag än att lyfta ut en viss del av inkråmet från ett aktiebolag och sälja detta.

Ett holdingbolag kanske inte alltid är den rätta vägen att gå, men du bör definitivt överväga hur du ska strukturera ditt ägande för framtiden för att undvika verksamheter som är intrasslade i varandra och kunna ta vara på de skatteregler som finns att tillgå.

nils-henckel-holdingbolag

Nils Henckel, J&N Stockholm

Denna krönika publicerades först på Breakit den 8 september 2016. Du hittar den HÄR.