Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för personaloptioner. Nu går det att ge anställda s.k. kvalificerade personaloptioner till förmånliga priser eller helt gratis utan tunga skattekonsekvenser.

Optioner – chans till en bra affär

För den oinvigde innebär en option, något förenklat, en rätt att förvärva något längre fram till ett i förväg bestämt pris. På temat för detta inlägg – optioner till anställda – innebär optionerna en rätt att förvärva aktier i arbetsgivarens bolag till en förbestämd prislapp och oftast under förutsättning att man jobbar kvar ett antal år.

Om och när optionen utnyttjas ser bolaget till att skapa så många nya aktier som optionen ger rätt till genom en s.k. nyemission. Dessa får optionsinnehavaren sedan förvärva till det förbestämda priset och på så sätt bli aktieägare i bolaget. Förhoppningen är att priset ska understiga aktiernas marknadsvärde den dag då optionen utnyttjas.

Kort och gott fungerar alltså en option som ett instrument för att ge anställda ett incitament att arbeta kvar och bidra till bolagets utveckling i utbyte mot möjligheten att göra en bra affär. Detta genom att låta dem köpa aktier till ett rabatterat pris i framtiden.

Så beskattas olika typer av optioner till anställda

Det har sedan tidigare gått – och går fortfarande –  att ställa ut optioner till anställda i form av antingen värdepappersoptioner (ofta mer bekanta som teckningsoptioner) eller personaloptioner. Förenklat kan sägas att kvalificerade personaloptioner inte ersätter dessa optionsformer utan istället fungerar som ett undantag från hur skattereglerna ska tillämpas.

För att förstå fördelarna med kvalificerade personaloptioner behöver man få lite kläm på hur olika typer av optioner beskattas.

Personaloptioner

Personaloptioner beskattas först den dag optionerna används för att teckna aktier. Det som beskattas är förmånsvärdet, det vill säga skillnaden mellan: aktiernas marknadsvärde på utnyttjandedagen och det pris som betalas för aktierna (lösenpriset) plus det som eventuellt betalats för optionerna. Mellanskillnaden beskattas på samma sätt som lön i inkomstslaget tjänst, med motsvarande skyldighet för arbetsgivaren att betala sociala avgifter. Detta beror på att optionerna anses utgöra en förmån eller ersättning på grund av anställningen.

Förenklat kan sägas att om du får personaloptioner till ett marknadsvärde om 12 500 kronor och betalar 2 500 kronor i lösenpris, så ska du betala inkomstskatt och arbetsgivaren sociala avgifter beräknat på 10 000 kronor.

Ett problem med personaloptioner är att skatten behöver betalas redan innan aktierna eventuellt säljs eller på annat sätt gett avkastning. Som bekant är det inte alltid helt enkelt att sälja aktier i onoterade bolag. Det kan därför uppstå en situation där en anställd tvingas avstå från att förvärva aktierna för att hen inte har råd att betala skatten.

När själva aktierna säljs ska den anställde även betala kapitalskatt på kapitalvinsten från försäljningen.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner beskattas den dag den anställde får en intäkt från antingen optionerna genom att sälja dessa eller från aktierna som tecknats med stöd av optionerna. Intäkten beskattas då i inkomstslaget kapital. Med andra ord sker ingen beskattning när optionen utnyttjas för att teckna aktier eller när optionerna förvärvas.

Detta gäller dock bara om den anställde har betalat en marknadsmässig ersättning för optionerna. Om ett lägre pris än marknadsvärdet har betalats kommer även rabatten beskattas. Denna beskattas i så fall på samma sätt som lön i inkomstslaget tjänst den dag optionerna förvärvas, med motsvarande skyldighet för arbetsgivaren att betala sociala avgifter.

Kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner undantas helt från den tjänstebeskattning som kan bli aktuell för teckningsoptioner och ”vanliga” personaloptioner. Någon beskattning på samma sätt som för lön kommer alltså inte att ske förutsatt att reglerna kan tillämpas. Istället sker beskattning enligt allmänna regler för inkomst av kapital den dag aktierna som tecknats med optionerna säljs.

En förutsättning för detta är dock att optionerna, företaget och den anställde uppfyller ett antal krav (mer om detta nedan). Om dessa krav inte är uppfyllda sker istället beskattning på samma sätt som för ”vanliga” personaloptioner, enligt ovan. Kontrollera därför noggrant att ni uppfyller kraven – innan ni ger ut personaloptioner.

En annan sak att ha koll på är att aktierna som tecknats med stöd av kvalificerade personaloptioner kan omfattas av de s.k. 3:12-reglerna som gäller för fåmansföretag. Det kan i så fall ändå bli fråga om att beskatta intäkter i inkomstslaget tjänst.

Fördelar med kvalificerade personaloptioner

En stor fördel med kvalificerade personaloptioner är alltså att beskattningen blir mer förmånlig. Detta eftersom beskattning sker först den dag aktierna som förvärvats med stöd av optionerna säljs. Det här är en stor förbättring då det gör det möjligt att erbjuda personaloptioner gratis, eller till ett förmånligt pris, utan att den anställde behöver riskera att betala hög inkomstskatt.

En annan stor fördel är att den anställde inte behöver lägga ut stora summor för att förvärva optionerna till ett marknadsmässigt pris och inte heller för att teckna aktierna (aktierna kan förvärvas till kvotvärdet). Detta är något som ofta blir fallet med teckningsoptioner. Skatten behöver inte betalas förrän när den anställde får in pengar från aktieförsäljningen, till skillnad från vanliga personaloptioner.

Det blir även mindre administrativt jobb, eftersom kvalificerade personaloptioner inte behöver registreras hos Bolagsverket och beslut kan fattas av styrelsen istället för av bolagsstämman.

Kraven för att få använda kvalificerade personaloptioner

Det är tyvärr inte alla som har möjlighet att använda kvalificerade personaloptioner. I lagen uppställs ett antal krav på såväl arbetsgivaren som personalen som ska få optionerna. Om ni har planer på att ta fram ett incitamentsprogram med kvalificerade personaloptioner är det därför ett bra första steg att kolla igenom checklistan nedan.

Notera att checklistan inte tar upp alla krav som ställs eller kraven i detalj. Om du är intresserad av att få full koll på kraven finns dessa att läsa i kapitel 11 a i inkomstskattelagen. Du får förstås även gärna höra av dig till oss.

Företaget behöver bl.a. uppfylla följande kriterier (beräknat för hela koncernen):

– Omsättningen får uppgå till högst 80 miljoner kronor.

– Medelantalet anställda ska vara lägre än 50 (beräknat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd).

– Värdepapper i företaget får inte vara noterat på en börs eller marknadsplats (t.ex. Aktietorget), när optionsavtalet ingås.

– Mindre än 25 procent av aktierna eller rösterna i företaget får kontrolleras av offentliga organ (t.ex. ALMI eller Vinnova), när optionsavtalet ingås.

– Verksamhet får ha bedrivits i högst tio år, när optionsavtalet ingås.

Företaget får inte heller huvudsakligen bedriva vissa särskilt angivna verksamheter, såsom bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelse eller tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision.

Det ställs även krav på optionerna (beräknat för hela koncernen):

– Värdet på samtliga personaloptioner får vara högst 75 miljoner kronor, när optionerna förvärvas.

– Värdet på en anställds innehav av personaloptioner får vara högst 3 miljoner kronor, när optionerna förvärvas.

Optionernas värde bestäms med ledning av värdet på det antal aktier i bolaget som optionerna ger rätt att förvärva. Om aktier har förvärvats i bolaget, t.ex. i samband med en nyemission, någon gång under 12 månader innan optionen förvärvas, ska aktiernas värde i första hand bedömas med ledning av samma värdering. I andra hand gäller istället bolagets substansvärde enligt den senast fastställda balansräkningen, och i tredje hand kvotvärdet.

När det gäller den anställde behöver följande kriterier vara uppfyllda:

– Den anställde måste vara anställd i bolaget eller ett bolag inom samma koncern under intjänandetiden (med intjänandetid avses tre år).

– Arbetstiden ska i snitt uppgå till minst 75 procent av heltid, alltså 30 timmar per vecka, under intjänandetiden (föräldraledighet och sjukdom räknas som arbetstid).

– Snittlönen under intjänandetiden ska uppgå till minst 13 inkomstbasbelopp (detta motsvarar en månadslön på minst 22 208 kronor, beräknat på 2017 år inkomstbasbelopp).

– Optionerna ska gå att använda för att köpa aktier tidigast tre år och senast tio år efter det att optionsavtalet ingicks.

– Den anställde får inte (själv eller tillsammans med närstående) kontrollera mer än fem procent av aktierna eller rösterna i bolaget när optionsavtalet ingås.

Notera att den anställde måste fortsätta arbeta i bolaget under minst tre år efter att optionsavtalet ingås för att de nya reglerna ska gälla. Detta innebär att den anställde oavsett vad som händer måste jobba kvar i bolaget under hela intjänandeperioden och alltså inte får använda det nya undantaget om denne slutar efter exempelvis två år. Ha detta i åtanke redan i ett inledande skede och informera deltagarna i incitamentsprogrammet om intjänandetiden så att inga missförstånd uppstår.