Varumärkesintrång är ett ständigt återkommande ämne. Här kan du läsa mer om användandet av egna varumärken på köpta/importerade produkter.

Varumärkesintrång är ett ständigt återkommande och hett ämne. Under en tid har det kommit upp frågor till oss som framför allt rör användandet av egna varumärken på köpta/importerade produkter. Dessa frågor innehåller flera olika aspekter och några konkreta svar är svårt att ge. I denna artikel görs dock ett försök att redogöra för några av de juridiska risker som kan vara förknippade med denna typ av handlande. Artikeln gör inte anspråk på att vara uttömmande.

Parallellimport

Frågorna och svaren blir i olika grad komplicerade beroende om man rör sig inom eller utanför EU. Så kallad parallellimport är tillåten inom EU. Rätten till parallellimport bygger på den så kallade konsumtionsprincipen, vilken innebär att en vara som av innehavaren eller med innehavarens samtycke satts i omlopp på marknaden får vidaresäljas fritt inom den europeiska marknaden. Omfattningen av rätten att fritt sälja parallellimporterade varor kan dock diskuteras. Generellt så har märkesinnehavaren en märkesexklusivitet, som innebär att denne är den ende som har rätt att förse varorna med innehavarens märke, någon ommärkning får inte göras av köparen/importören. Enligt praxis från EU-domstolen, som framför allt rör ommärkning av läkemedel, kan ommärkning tillåtas om det är nödvändigt för att få tillgång till den inhemska marknaden. Även andra undantag har accepterats t ex om märkningen anses nödvändig för att tillgodose angelägna intressen inom gemenskapen, framför allt den fria rörligheten för varor.

Parallellimport är endast tillåten inom EU, vilket betyder att importerade varor från tredje land inte fritt får vidaresäljas utan samtycke från varumärkesinnehavaren. Rimligtvis kan det inte heller anses tillåtet att utan uttryckligt samtycke märka om eller paketera om varorna.

Design & utformning

Ett varumärke omfattar så mycket mer än själva namnet och logotypen, själva utformningen av en vara eller förpackning kan mycket väl vara lika skyddad som själva namnet. Den som sätter sitt eget namn på en sådan produkt riskerar i allra högsta grad att begå varumärkesintrång.

Från ommärkning bör man skilja fallet då någon importerar varor av så kallad ”no-name” karaktär. Dessa situationer är inte i lika hög utsträckning reglerade som traditionella varumärkesintrång. Något regelrätt intrång görs egentligen inte eftersom något varumärke att göra intrång mot inte finns. Däremot kan intrång i andra immateriella rättigheter aktualiseras, t ex designskydd och upphovsrätt.

Konsumentsskydd

Även om något regelrätt varumärkes- eller annat rättighetsintrång inte kan konstateras finns det fler risker som är förknippande med handlandet.

Handlandet ska till exempel ses i ljuset av konsumentskydd. Till detta skydd hör förbudet om otillbörlig och vilseledande marknadsföring enligt MFL, samt regler som ställer krav på ursprungsbeteckning. Den som sätter sitt eget varumärke på annans produkt bär också i de flesta fall ansvar som om denne varit tillverkare. Den som marknadsför en produkt som sin egen genom namn eller varumärke riskerar dessutom att bli skadeståndsskyldig enligt produktansvarslagen. Är man då osäker på säkerheten hos en importerad vara bör man tänka en gång extra innan man sätter sin stämpel på produkten. Ofta avtalar man om produktansvaret med leverantören eller har på annan grund regressrätt (säkrat bakåt) vid konstruktionsfel och dylikt. Att kunna göra detta ansvar gällande kan dock vara vanskligt avseende leverantörer och producenter i andra länder om man har begränsad insyn i deras rättssystem.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man urskilja flera risker som aktualiseras vid denna typ av handlande. Generellt bör den som avser sätta sin egen stämpel på köpta/importerade varor göra detta med stor försiktighet. Även om det i många fall inte går att fastställa ett regelrätt varumärkesintrång är det fler risker som bör beaktas. I vissa fall är dessa risker större än andra. Sunt förnuft räcker långt men vid tveksamheter är du alltid välkommen att kontakta oss.