Vad vi gör
Arbetsrätt

Arbetsrätt

Vi företräder arbetsgivare vid arbetsrättsliga tvister. Det ger oss en insyn som är värdefull för våra kunder både i en process och vid förhandlingar med facket. Därutöver upprättar vi regelbundet såväl anställningsavtal som incitamentsprogram för anställda.

Läs mer

Anställningsavtal

Om du har anställda på ditt företag är det viktigt att i ett anställningsavtal reglera anställningsvillkoren i syfte att skydda din verksamhet. Konkurrensklausuler och bestämmelser om sekretess kan vara nödvändiga, inte minst i kunskapsintensiva företag. Genom ett anställningsavtal kan man minimera riskerna en nyanställning medför.

Läs mer

Konkurrensklausul

Genom att föra in en konkurrensklausul i anställningsavtalet kan du begränsa den anställdes rätt att bedriva konkurrerande verksamhet, även för tiden efter anställningens upphörande.

Läs mer

Uppsägning

Hanteringen av uppsägnings- och avskedssituationer kräver bra rutiner. Trots saklig grund för uppsägning såsom arbetsbrist finns ett antal minor i LAS som innebär risk för att arbetstagare kan utkräva allmänt skadestånd. Det kan bero på att uppsägningen gjorts muntligt, förhandling inte skett med facket m.m.

Läs mer

Anställningsformer

Funderar du på att anställa? Att nyanställa är i många fall en förutsättning för företagets expansion. Då de olika anställningsformerna har sina för- och nackdelar, särskilt när det kommer till anställningens upphörande, är det därför fördelaktigt att som företagare ha kunskap om vilket utbud som finns. Formerna som vi tar upp här – tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning – är de vanligaste i svensk rätt.

Läs mer