Kommersiella avtal
Upprättande av avtal

Upprättande av avtal

Vi menar att ett företag är sina avtal. Avtal med anställda, mellan delägare och investerare, mot kunder och leverantörer. Genom att se till att dessa avtal rimmar väl med bolagets behov och bästa går det att skapa ytterligare värde i bolaget. Vi biträder våra kunder med att upprätta bra avtal som begränsar risk, skapar mervärde och som håller i längden.

Läs mer

Anställningsavtal

Om du har anställda på ditt företag är det viktigt att i ett anställningsavtal reglera anställningsvillkoren i syfte att skydda din verksamhet. Konkurrensklausuler och bestämmelser om sekretess kan vara nödvändiga, inte minst i kunskapsintensiva företag. Genom ett anställningsavtal kan man minimera riskerna en nyanställning medför.

Läs mer

Aktieägaravtal

Tillsammans med bolagsordningen och aktiebolagslagen reglerar ett aktieägaravtal samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. I den bästa av världar hade du inte behövt tänka på avtalsreglering, men när vinsterna ökar eller ni inte längre vill driva bolaget ihop är det viktigt att ha en fast reglering att stödja sig på för att undvika konflikter och onödiga kostnader vid eventuell delägartvist.

Läs mer

Allmänna villkor

Lagar utformas vanligen brett för att kunna hantera en stor variation av situationer. För att undvika en tillämpning av lagar som inte är särskilt anpassade för din aktuella rörelse, är det en god idé att utforma särskilda allmänna villkor som gäller i verksamheten. Inte minst med anledning av att du samtidigt undviker att ha en mängd olika avtal med kunder som köper liknande tjänster eller produkter. Genom allmänna villkor undviker du därmed onödigt merarbete och får bättre överblick på de villkor du tillämpar gentemot kund.

Läs mer

Aktieöverlåtelseavtal

Innehållet i ett aktieöverlåtelseavtal varierar från fall till fall. Vid köp av en mindre aktiepost i ett börsnoterat bolag föregås affären sällan av några förhandlingar mellan köpare och säljare. Försäljningen sker i regel elektroniskt eller per telefon och köpet bekräftas genom en så kallad avräkningsnota, ett slags kvitto på aktieaffären. Läget är däremot annorlunda om man köper upp samtliga, eller en större andel av, aktierna i ett bolag som inte är börsnoterat.

Läs mer

Optionsavtal

Optionsavtal är framförallt vanliga inom ramen för så kallade incitamentsprogram, vilka har blivit alltmer populära i såväl startups som andra tillväxtbolag. Options- och incitamentsprogram är även vanligt förekommande i börsnoterade bolag. Tanken bakom att erbjuda anställda option på att förvärva aktier är delvis att kunna rekrytera och behålla kompetent personal samt att skapa incitament hos den anställde att verka för att det går bra för bolaget. I det fall bolaget utvecklas bra får den anställde, utöver sin lön, del av bolagets vinst. Vi upprättar såväl optionsavtal inom ramen för incitamentsprogram som optionsavtal utan koppling till anställning.

Läs mer

Hyresavtal

Du hittar äntligen ett perfekt kontor till din verksamhet. Känslan är överväldigande och du vill genast flytta in. Det finns dock vissa saker du behöver hålla reda på innan du skriver på hyresavtalet. Om det juridiska blir rätt redan från början undviker du såväl oklarheter som missförstånd och onödiga risker, och du får mer tid över till att vara entreprenör.

Läs mer

Inkråmsöverlåtelseavtal

När man vid ett företagsförvärv inte förhandlar om försäljning av aktier eller andelar, utan istället enbart säljer bolagets tillgångar – inkråmet – upprättar man i regel ett så kallat inkråmsöverlåtelseavtal. Skillnaden mellan de båda transaktionstyperna är stora, bland annat i skattehänseende.

Läs mer

Konsultavtal

I ett vanligt anställningsavtal anlitar man någon för att genomföra speciella arbetsuppgifter medan konsulten istället, generellt sett, anlitas i syfte att åstadkomma ett visst resultat eller för att framställa en specifik produkt. Förhållandet mellan uppdragstagare och uppdragsgivare regleras med fördel i ett konsultavtal.

Läs mer

Handelsbolagsavtal

Om du ska starta eller redan driver bolag tillsammans med en eller flera delägare och ni inte redan har reglerat ert förhållande genom avtal är det hög tid att göra det. När vinsterna ökar eller bolaget blir skuldsatt är det viktigt att ha någonting fast att stödja sig på för att undvika konflikter. I syfte att möjliggöra en smidig drift och vinstfördelning samt ett friktionsfritt utträde ur bolaget är det viktigt att anpassa bolagsavtalet efter just er speciella situation.

Läs mer

Distributionsavtal

I fråga om distribution finns flera olika juridiska former att använda sig av. Regleringen kan ske genom handelsagenter, återförsäljare, kommissionärer, franchising och varumärkeslicensiering. Beroende på valet av affärsmodell kommer vitt skilda juridiska regelverk att aktualiseras och ert distributionsavtal måste anpassas därefter.

Förhållandet mellan leverantör och distributör kan till stor del regleras genom avtal och det räcker sällan med att enbart komma överens om att den ena parten ska leverera produkterna till den andra parten. För att samarbetet ska fortsätta smidigt, effektivt och under en längre tid krävs det snarare att man i ett distributionsavtal reglerar både villkoren för leverans och betalning samt vem som står ansvarig för eventuella fel i produkterna.

Läs mer

Sekretessavtal

Genom bland annat lagen om skydd för företagshemligheter ges företag ett grundskydd för konfidentiell information. Frågan kan därför ställas om ett sekretessavtal över huvud taget är nödvändigt. Det korta svaret är ja. Det skydd som lagen om företagshemligheter ger är i många fall otillräckligt och ett sekretessavtal har flera fördelar.

Läs mer

Letter of intent

I samband med olika typer av avtalsförhandlingar, inte minst vid företagsförvärv, brukar parterna formulera ett letter of intent.

Läs mer